Na sprzedaż działki budowlane w Pniewie

Lokalizacja: Pniewo
Powierzchnia działki: 800 m2
Uzbrojenie: w pobliżu
Rodzaj działki: budowlana
Nr oferty: NW000331

Cena: 64000 (do negocjacji)

Dowiedz się więcej o tej ofercie

tel. 660 517 528
biuro@gryfino.nieruchomosci.pl

W ofercie naszego biura bardzo atrakcyjne działki o pow. od 774 m2 do 1232 m2

- działki zlokalizowane w Pniewie na nowym osiedlu mieszkaniowym

- media w najbliżesz okolicy

- aktualny plan zagospodarowania przestrzennego:

1)
Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z budynkami gospodarczymi
i garażami.
2)
Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej zabudowy usługowej w budynkach odrębnych lub lokalizację
wbudowanej funkcji usługowej w budynkach mieszkalnych - z wyłączeniem rodzajów przedsięwzięć,
dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko jest wymagany bądź może
być wymagany oraz pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekroczy 30
% łącznej powierzchni użytkowej.
3. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
1)
Ustala się obowiązujące linie zabudowy, obowiązujące linie zabudowy narożnika budynku
i nieprzekraczalne linie zabudowy:a) od linii rozgraniczających drogi lub ciągi piesze - w odległości
określonej na rysunku planu,b) od przyległych lasów, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa
w § 6 pkt 7 - w odległości 12 m,c) od osi istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15
kV (do czasu ich przebudowy lub likwidacji) – w odległości 8 m,d) w sąsiedztwie istniejącej zabudowy
– w linii tej zabudowy według rysunku planu.Dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy
granicy sąsiedniej działki budowlanej pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w przepisach
odrębnych.
2)
Ilość kondygnacji nadziemnych nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondygnacja musi być
usytuowana wyłącznie w poddaszu użytkowym.
3)
Wysokość budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie może przekraczać 9 m, a wysokość
odrębnych budynków usługowych, gospodarczych i garaży nie może przekraczać 7 m.
4)
Wysokość cokołów nie może przekraczać 0,8 m.
5)
W nowych budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych obowiązuje stosowanie dachów
symetrycznych, dwuspadowych lub wielospadowych o nachyleniu połaci głównych od 20 do 45
stopni. Dopuszcza się stosowanie lukarn o łącznej szerokości nie przekraczającej 50 % szerokości
elewacji frontowej budynku, a także połaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami,
wykuszami, tarasami i wejściami.
Wydrukowano z systemu gryfino.e-mapa.net firmy Geo-System sp. z o.o.
6)
W nowych, odrębnych budynkach usługowych, gospodarczych i garażach obowiązuje stosowanie
dachów symetrycznych, dwuspadowych o nachyleniu połaci głównych co najmniej 25 stopni.
Dopuszcza się stosowanie połaci dachowych o dowolnym nachyleniu nad lukarnami, wykuszami,
tarasami i wejściami.

 


Zadaj pytanie odnośnie oferty
Drukuj ofertę bez zdjęć Drukuj ofertę ze zdjęciami Drukuj ofertę z miniaturkami